See Lesson Content

Home

A1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

An dàrna turas: An taigh aig Anna

Take two: Anna's house

Look at the conversation again: 

A bheil taigh agaibh? Do you have a house?
Tha. Tha taigh mòr agam. Yes. I have a big house.
Nach buidhe dhuibh! Dè th’ agaibh? Aren’t you lucky! What do you have?
Tha dà ghàrradh agam. Tha dà sheòmar-suidhe agam. A bheil taigh agad? I have two gardens. I have two sitting rooms. Do you have a house?
Tha. Tha flat beag agam. Yes. I have a small flat.
Dè th’ agaibh? What do you have?
Chan eil gàrradh agam! I don’t have a garden!