A2
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Dè bhios tu a' glèidheadh anns a' phreas?

What do you keep in the cupboard?

Gleidhidh mi

I (will) keep
truinnsear/truinnsearan a plate/plates prais/praisean a pot/a pan/pots/pans spàin/spàinean/spàintean a spoon/spoons sgian/sgeinean a knife/knives glainne/glainneachan a glass/glasses

anns a’ phreasa.

in the cupboard.