A2
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Bilingual transcription - Dachaigh: Aig an taigh

Bilingual transcription - Home: at home

MÀRTAINN

Is toil le Ronja is Ronaldo a’ chèidse aca.

(Ronja and Ronaldo like their cage.)

MÀIRI

Tha sin math. Ach tha bonn na cèidse sin salach.

(That’s good.  But the bottom of the cage is dirty.)

MÀRTAINN

Glanaidh mi a’ chèidse a-màireach.

(I’ll clean the cage tomorrow.)

MÀRTAINN

Càit a bheil Elsie an-diugh?

(Where is Elsie?)

MÀIRI

Tha Elsie air a dhol gu dìnnear le caraid.

(Elsie is out for dinner with a friend.)

MÀRTAINN

Tha an t-acras orm.

(I’m hungry.)

MÀIRI

Tha an t-acras ormsa cuideachd. Tha sinn a dol a dh’ithe piotsa.

(I’m hungry too.  We’re going to eat pizza.)

MÀRTAINN

Sgoinneil!

(Brilliant!)

MÀIRI

An dèan sinn picnic?

(Will we make it a picnic?)

MÀRTAINN

Ni!

(Yes!))

MÀIRI

Uill, tha basgaid ri taobh a’ bhùird anns a’ chidsin. An toir thu a’ bhasgaid an seo mas e do thoil e? Agus nigh do làmhan!

(Well, there’s a basket beside the table in the kitchen.  Will you take the basket here please?)

MÀIRI

An cuir thu seo aig ceann a’ bhùird, air an taobh sin? Sin e!

(Will you put this at the head of the table, on that side?)

MAIRI

Thoir dhomh an truinnsear.

(Give me the plate.)

MÀRTAINN

Tha am pathadh orm a-nise.

(I’m thirsty now)

MAIRI

Tha am pathadh ormsa cuideachd. Tha siuga uisge ri taobh an t-sinc. An toir thu thugam e mas e do thoil e?

(I’m thirsty too. There’s a jug of water beside the sink. Will you take it to me please?)

MÀRTAINN

An toir mi a-mach am piotsa?

(Will I take out the pizza?)

MÀIRI

Gheibh mise am piotsa. Tha am bobhla salad ri taobh na h-uinneige. Am faigh thu sin dhomh?

(I’ll get the pizza.  The bowl of salad is beside the window.  Will you get that for me?)

MAIRI

Sin e! Tapadh leat.

(That’s it.  Thank you.)

MÀRTAINN

Tha mi sgìth agus tha an t-acras mòr orm. Is toil leam piotsa. An toil leibhse salad?

(I’m tired and I’m really hungry.  I like pizza.  Do you like salad.)