A2
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Bilingual transcription - Air-loidhne: Aig an taigh

Bilingual transcription - Online: At home

ANNDRA

Halò! A bheil sibh uile gu dòigheil?

(Hello!  Are you all well?)

CATRÌONA

Tha, tapadh leat Anndra.

(Yes, thanks Anndra.)

SEUMAS

Tha mise gu math, taing. A bheil Ailis an seo         a-nochd?

(I’m well, thanks.  Is Ailis here tonight?)

AILIS

Tha mi seo! Halò. Tha mise gu dòigheil cuideachd. Seall!

(I’m here!  Hello.  I’m fine too.  Look!)

CATRÌONA

O! A bheil thu a’ gluasad gu taigh ùr?

(Oh!  Are you moving to a new house?)

AILIS

Tha, tha mi a’ gluasad gu taigh ùr.

(Yes, I’m moving to a new house.)

CATRÌONA

A bheil thu a’ gluasad gu baile ùr?

(Are you moving to a new town?)

AILIS

Chan eil mi a’ gluasad gu baile ùr.

(I’m not moving to a new town.)

SEUMAS

Carson a tha thu a‘ gluasad?

(Why are you moving?)

AILIS

Tha obair ùr agam ann an sgoil sa bhaile. Bidh am flat ùr nas fhaisg air m’ obair.

(I’ve got a new job in a school in the city.  The new flat will be close to my work.)

SEUMAS

Meal do naidheachd!

(Congratulations!)

AILIS

Agus tha nighean eile a’ tighinn a dh’fhuireach an seo!

(And a new lassie is coming to live here!)

CATRÌONA

’S toil leam coltas an t-seòmair sin Ailis.

(I like the look of that room Ailis.)

ANNDRA

Tha e mòr cuideachd. Is toil leam meud an t-seòmair agad.

(It’s big too.  I like the size of your room.)

SEUMAS – In for recap…

Seas aig ceann a’ bhùird (ceann na deasga) agad agus chì sinn an seòmar uile.

(Stand at the head of the table (desk) and we’ll see the whole room.)

CATRIONA

Dè th’ air cùl an dorais sin?

(What’s behind that door?)

AILIS

Am fear seo? ’S e preas-aodaich a th’ ann.

(This one?  It’s a wardrobe.)

AILIS

O mo chreach. Bhris mi làmh an dorais.

(Oh my goodness.  I broke the door knob!)

SEUMAS

Oh. Tha sin feumail!

(Oops.  That’s useful!)

ANNDRA

A bheil sealladh brèagha agad?

(Do you have a beautiful view?)

AILIS

Chan eil e dona.

(It’s not bad!)

CATRIONA

Siuthad, fosgail uinneag an t-seòmair.

(Go on, open the door of the window.)

AILIS

Chan urrainn dhomh. Tha làmh na h-uinneige briste.

(I can’t.  The window handle is broken.)

CATRÌONA

Dè tha fon a’ bhogsa mhòr sin?

(What’s under that big box?)

AILIS

Ehmm, bha Felix…. trang.

(Ehmmm, Felix was….busy.)

ANNDRA

A bheil Felix a’ gluasad cuide riut?

(Is Felix moving with you?)

AILIS

Tha.  Tha Felix a’ gluasad cuideachd!

(Yes.  Felix is moving too!)