A2
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

An robh Siùsaidh math air iomain a chluich?

Was Susan good at playing shinty?

In the previous section we returned to the expression math air. When we use math air in sentences with a direct object—just as we saw with urrainn and comasach—we use inversion.

An robh Donnchadh math air cluich?

Was Duncan good at playing?

An robh Donnchadh math air giotàr a chluich?

Was Duncan good at playing (the) guitar?

An robh Siùsaidh math air cluich?

Was Susan good at playing?

An robh Siùsaidh math air iomain a chluich?

Was Susan good at playing shinty?

Here are some more examples of math air, using inversion and with objects in the plural.

An robh e math air fònaichean-làimhe a chleachdadh?

Was he good at using mobile phones?

Tha Seonaidh math air faclairean a leughadh.

Jonny is good at reading dictionaries.

A bheil thu math air briosgaidean fhuine?

Are you good at baking biscuits?

Cha robh iad math air geamannan a chluich.

They were not good at playing games.

Bha sinn math air cairtean a sgrìobhadh.

We were good at writing cards.