A2
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Bilingual transcription - Aig an taigh: Sgilean dhaoine

Bilingual transcription - At home: People's skills

MÀIRI

Tha mi duilich. Chan eil e comasach dhomh an obair sin a dhèanamh. [PAUSE]  Ceart ma‑tha. [PAUSE]  Tapadh leibh.

(I’m sorry. It’s not possible for me to do that work. [PAUSE] Right then. [PAUSE] Thank you.

ELSIE

Tha thu trang a Mhàiri.

(You’re busy Mairi.)

MÀIRI

Tha mi ro thrang Elsie.

(I’m too busy Elsie.)

MÀIRI

Tha Ailis a’ cur teacsa thugam.

(Alice has sent me a text.)

MÀIRI

Tha e comasach dhomh leasan‑ciùil a thoirt do Mhàrtainn a‑màireach.

(It’s possible for me to give Martin a lesson tomorrow.)

MÀRTAINN

Hurà!

(Hurray!)

MÀIRI

Am bi e freagarrach dhomh tighinn chun an dachaigh agaibh aig leth uair an dèidh còig?

(Will it be suitable for me to come to your home at half past five?)

A Mhàrtainn, dè am freagairt a chuireas mi gu Ailis?

(Màrtainn, what reply will I send to Ailis?)

MÀIRI

Sin e!

(That’s it!)

ELSIE

Tha thusa comasach air giotar a chluich cuideachd?

(You’re able to play the guitar as well?)

MÀIRI

Tha ach chan eil mi math air. Tha Ailis a’ cur seo () air ais a Mhàrtainn!

(Yes, but I’m not good at it. Ailis has sent a () back Màrtainn!)

ELSIE

Tha fòn‑làimhe ùr agamsa ach chan eil mi cho comasach air a chleachdadh.

(I have a new mobile but I’m not as good at using it.)

MÀRTAINN

A bheil sibh ag iarraidh leasanan?

(Do you want lessons?)

MÀIRI

A Mhàrtainn! Bi modhail!

(Màrtainn! Be polite!)

ELSIE

Tha thu ceart a Mhàrtainn. Bhiodh leasanan feumail.

(You’re right Màrtainn. Lessons would be useful.)

MÀRTAINN

Tha mise math air coimpiutairean a chleachdadh. Tha coimpiutairean againn anns an sgoil.

(I’m good at using computers. We have computers in school.)

ELSIE

Cha robh coimpiutairean anns an sgoil nuair a bha mise òg a Mhàrtainn.

(There were no computers in school when I was young Màrtainn.)

MÀRTAINN

Wow! An robh fòn agaibh nuair a bha sibh òg?

(Wow! Did you have a phone when you were young?)

ELSIE

Bha fòn anns an taigh ach cha robh fòn‑làimhe ann!

(We had a phone in the house but there were no mobiles!)

MÀIRI

Tha Màrtainn math air coimpiutairean.

(Màrtainn is good with computers.)

ELSIE

Tha mise math air bèicearachd a Mhàrtainn. A bheil thusa math air bèicearachd?

(I’m good at baking Màrtainn. Are you good at baking?)

MÀRTAINN

Chan eil mi math air bèicearachd.

(I’m not good at baking.)

ELSIE

Faodaidh mi leasanan a thoirt dhut?

(I could give you lessons.)

MÀRTAINN

A bheil sibhse math air bèicearachd a Mham?

(Are you good at baking Mum?)

MÀIRI

Nì mi bèicearachd ach tha mi nas fheàrr air còcaireachd.

(I can bake but I’m better at cooking.)

MARTAINN

A bheil sibhse math air còcaireachd?

(Are you good at cooking?)

ELSIE

Uill nì mi còcaireachd ach cha toil leam a bhith a’ còcaireachd. Tha mo charaid Seonaidh uabhasach math air còcaireachd.

(Well, I can cook but I don’t like cooking. My friend Seonaidh is very good at cooking.)