A2
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Nuair a bha thu òg …

When you were young …

Play with the sentences below until you are happy with the different answers. You know there are no wrong answers!

An robh thu math air

Were you good at
seinn singing spòrs sport matamataig maths (mathematics) cànanan languages ealain art ceòl music cruinn-eòlas geography eachdraidh history dannsa dancing

nuair a bha thu òg?

when you were young?

Tha mi comasach air

I am able to speak
Gàidhlig Gaelic Fraingis French Spàinntis Spanish Eadailtis Italian Gearmailtis German Ruiseanais/Ruisis Russian

a bhruidhinn.

(to speak).