See Lesson Content

Time

A1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Cluich le gnìomhan

Play with activities

Cluich leis na riochdairean, ainmean is gnìomhan airson nan ceistean ionnsachadh. 

Play with the pronouns, names and activities to learn the questions. 

A bheil Are (Is) Nach eil Aren’t (Isn’t)

mi ag obair?

I am working?

A bheil

Are (Is)
mi I thu you e he i she sinn we sibh you iad them Calum Malcolm Mairi Mary

a’ dannsa?

dancing?

Nach eil Màiri

Aren’t (Isn’t) Mary
ag obair? working? ag ionnsachadh? learning? ag ithe? eating? a’ seinn? singing? a’ leughadh? reading? ag òl? drinking? ag èisteachd? listening? a’ dannsa? dancing?