See Lesson Content

Time

A1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Bilingual transcription - Anns a’ phàirc: Ùine

Bilingual transcription - In the park: Time

Friends Emma, Michael and Seonaidh catch up in the park and discuss time.

Halò Emma, ciamar a tha thu? Hello Emma, how are you?
Halò a Sheonaidh, tha gu math. Dè an uair a tha e? Hello Johnny, I’m well. What time is it?
Tha e cairteal an dèidh aon-uair-deug. Càit a bheil an rèis? It’s quarter past eleven. Where’s the race?
Tha an rèis an seo anns a’ phàirc. The race is here in the park.
Cuin a tha e ann? When is it?
Tha e ann an-diugh, aig meadhan latha. It’s today, at midday.
A bheil thu a’ gabhail pàirt? Are you taking part?
Tha. Tha mi a’ gabhail pàirt. Tìoraidh. Yes, I’m taking part. Bye.
Uill, uill a Mhìcheil! Well, well Michael!
O halò a Sheonaidh. Ciamar a tha sibh? Dè an uair a tha e? Oh hello Seonaidh. How are you? What time is it?
Tha e leth-uair an dèidh aon-uair-deug a Mhìcheil. Ciamar a tha thu? It’s half past eleven Michael. How are you?
Tha mi sgìth! I’m tired!
Cuin a dh’èirich thu? When did you get up?
Dh’èirich mi aig cairteal an dèidh deich. Dhùisg mi aig deich uairean! Cuin a dh’èirich sibhse? I got up at quarter past ten. I woke at ten o’clock! When did you get up?
Dh’èirich mise aig leth-uair an dèidh seachd. Dhùisg mi aig seachd uairean. Cuin a bha thu anns an leabaidh a-raoir? I got up at half past seven. I woke at seven o’clock. When did you go to bed last night?
Bha mi anns an leabaidh aig dà uair sa mhadainn! Bha mi aig pàrtaidh! I went to bed at two o’clock in the morning! I was at a party!
Cuin a thòisich am pàrtaidh? When did the party start?
Thòisich am pàrtaidh aig ochd uairean a-raoir. The party started at eight o’clock last night.
A bheil geama iomain ann an-diugh? Is there a shinty game today?
Tha, tha geama iomain ann an-diugh aig cairteal an dèidh trì. Yes, there’s a shinty game at quarter past three.
A bheil pàrtaidh ann a-nochd? Is there a party tonight?
Chan eil pàrtaidh ann a-nochd! There’s no party tonight!