See Lesson Content

Time

A1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Cuin a bha mi ag obair anns a’ mhadainn?

When was I working in the morning?

Let’s incorporate time spells into existing sentence structures.

Cuin a bha thu ag obair feasgar an-dè?

When were you working yesterday afternoon?

Cuin a bha mi ag obair anns a’ mhadainn?

When was I working in the morning?

Cuin a bha e ag ithe air an fheasgar?

When was he eating in the afternoon?

Cuin a bha iad a’ seinn air an oidhche?

When were they singing at night?

An robh thu ag obair feasgar an-dè?

Were you working yesterday afternoon?

An robh thu ag ithe tràth?

Were you eating early?

Nach robh thu ag ithe an-diugh?

Weren’t you eating today?

Nach robh an taigh-seinnse a’ dùnadh tràth?

Wasn’t the pub closing early?

Nach robh seo dèanta?

Wasn’t this complete?

Bha a’ bhùth fosgailte dà uair a thìde air ais

The shop was open two hours ago

An robh an taigh-bìdh dùinte?

Was the restaurant closed?

Dè cho fada ’s a bha an taigh-seinnse dùinte?

How long was the pub closed for?

Cha robh an sgoil dùinte

The school was not closed