See Lesson Content

Time

A1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Bilingual transcription - Dachaigh ùr: Ùine

Bilingual transcription - New home: Time

The neighbours discuss time.

Tha sin brèagha, nach eil? Dè an uair a tha e? That’s lovely, isn’t it? What time is it?
Tha e còig uairean. It’s five o’clock.
Còig uairean sa mhadainn! A bheil e còig uairean sa mhadainn? Five o’clock in the morning! Is it five o’clock in the morning?
Chan eil e còig uairean sa mhadainn! Tha e còig uairean feasgar. It’s not five o’clock in the morning! It’s five o’clock in the afternoon.
A bheil e leth-uair an dèidh còig? It is half past five?
Chan eil e leth-uair an dèidh còig! Tha e còig uairean! It’s not half past five! It’s five o’clock!
Chan eil e leth-uair an dèidh còig, a bheil? It’s not half past five, is it?
Chan eil a Mham. Tha e còig uairean. No, Mum. It’s five o’clock.
Uill, tha e còig mionaidean an dèidh còig uairean! Well, it’s five minutes past five!
Agus tha am film a’ tòiseachadh aig cairteal an dèidh còig. And the film starts at quarter past five.