See Lesson Content

New friends

A1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Madainn mhath, a Fhlòraidh

Good morning, Flora

Madainn mhath, a Fhlòraidh

Good morning, Flora

Feasgar math, Ailein

Good afternoon / evening, Alan

Latha math, a Shorcha

Good day, Claire

Haidh, a Chailein

Hi, Colin

Halò, a Thormoid

Hello, Norman

Sin thu, a Sheònaid

It’s you, Janet

Sin thu fhèin, Fhionnlaigh

It’s yourself, Finlay