See Lesson Content

New friends

A1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

An dàrna turas: Ciamar a tha Anna?

Take Two: How is Anne?

We will look at this conversation again. 

A Mhàiri! Madainn mhath. Is mise Fionnlagh. Mary! Good morning, I am Finlay.
Halò, Fhionnlaigh. Hello, Finlay.
Ciamar a tha Seumas? How is James?
Tha e crosta. Ciamar a tha i? He is cross. How is she? 
Anna? Tha Anna sgìth. Tha i trang. Anne? Anne is tired. She is busy.