See Lesson Content

New friends

A1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

An dàrna turas: Ciamar a tha Anna is Iain?

Take two: How are Anne and John?

Look at the conversation again: 

Madainn mhath, is mise Anna. Good morning, I am Anne.
Latha math, Anna, is mise Iain. Good day, Anne, I am John.
Ciamar a tha thu? How are you?
Chan eil gu dona. Ciamar a tha sibh fhèin? Not bad. How are you, yourself?
Mise? Tha gu math. Me? Well.