See Lesson Content

New friends

A1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

An dàrna turas: Tapadh leat

Take Two: Thank you

We will look at this conversation again.

Ciamar a tha thu? How are you?
Chan eil gu dona. Tapadh leibh. Ciamar a tha sibh fhèin? Not bad. Thank you. How are you, yourself?
Mise? Tha gu math. Tapadh leat Me? Well. Thank you