A2
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Bhithinn agus bhiomaid

Bhithinn and bhiomaid

You’ll remember from Cuspair 6 that mi (I)and sinn (we) combine with biodh to form new words.

Bhithinn a’ coinneachadh rithe sa mhadainn.

I’d be meeting her in the morning. / I used to meet her in the morning (habitual).

Bhiomaid a’ coinneachadh rithe sa mhadainn.

We’d be meeting her in the morning. / We used to meet her in the morning (habitual).

Am biodh tu a’ coiseachd dhan sgoil nuair a bha sibh òg?

Would you walk to school when you were young?

Bhiodh. Bhithinn a’ coiseachd dhan sgoil a h-uile latha.

I would. I would walk to school every day.

Bhiodh. Bhiomaid a’ coiseachd dhan sgoil a h-uile latha.

We would. We would walk to school every day.

Nach biodh tu a’ dol air làithean-saora a h-uile bliadhna?

Wouldn’t you go on holiday every year?

Cha bhiodh. Bhithinn a’ dol air làithean-saora gach dàrna bliadhna

I wouldn’t. I would go on holiday every second year.

And we saw and heard some examples in the conversation.

Am biodh tu a’ seinn aig a’ Mhòd …?

Did you use to sing at the Mòd …?

Bhitheadh. Bhiodh an teaghlach gu lèir a’ dol ann …

I did (would be). Our whole family would go there …

Bhiodh mo pheathraichean ag ionnsachadh òran …

My sisters would learn a song …

… bhithinn ga ionnsachadh cuide riutha.

… I would learn it along with them.

Cha bhithinn a’ seinn anns a’ cho-fharpais còmhla riutha!

I wouldn’t sing in the competition with them!

Before moving on, we hope you’ll enjoy this saying which seems suitable at this point.

Sin mar a tha, mar a bha is mar a bhios!

That’s how it is, how it was and how it will be! That’s life! C’ est la vie!