A2
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Bilingual transcription - Cothrom cabadaich air-loidhne: nàdar

Bilingual transcription - Online chat: nature

ANNDRA

Bidh e cho math a dhol air ais dhan Spàinn. Tha mi ‘n dòchas gun urrainn dhuinn a dhol ann am-bliadhna.

(It’ll be great to go back to Spain. I hope we can go this year.)

SEUMAS

An do chòrd am biadh agus an deoch anns an Spàinn riut Anndra?

(Did you enjoy the food and the drink in Spain, Anndra?)

ANNDRA

Dh’ith mi deagh bhiadh agus dh’òl mi fìon math a Sheumais. Ach, tha na beanntan cho brèagha, agus tha iomadh seòrsa eun is beathach a’ fuireach anns na beanntan.

(I ate good food and drank good wine, Seumas. But the mountains are so beautiful, and there are many different kinds of bird and animal living in the mountains.)

SEUMAS

Tha eòin agus beathaichean ann am beanntan na h-Alba cuideachd.

(There are birds and animals in the mountains of Scotland as well.)

CATRÌONA

Am faca tu iolaire anns an Spàinn Anndra?

(Did you see an eagle in Spain Andrew?)

ANNDRA

Chunnaic mi eun mòr coltach ri iolaire.

(I saw a big bird like an eagle.)

EMMA

Nach eil iolairean ann an Alba cuideachd?

(Aren’t there eagles in Scotland as well?)

ANNDRA

Tha. Tha iolairean a’ neadachadh an seo ann an Lochabar. Chunnaic mi iolaire mhara agus iolaire dhubh an seo.

(Yes. There are eagles nesting here in Lochaber. I have seen a sea eagle and a golden eagle here.)

EMMA

‘S toil leam eòin bheaga. Is toil leam a bhith ag èisteachd riutha a’ seinn. Nuair a chluinneas tu a’ chuthag tha fios agad gu bheil an samhradh a’ tighinn.

(I like small birds. I like listening to them sing. When you hear the cuckoo you know that summer is coming.)

CATRÌONA

‘S toil leamsa beathaichean mara. Nuair a bha mi anns na h-Eileanan an Iar chunnaic mi ròin agus chunnaic mi leumadairean mara. Bha iad cho brèagha a’ snàmh anns a’ mhuir.

(I like sea creatures. When I was in the Western Isles I saw seals and I saw dolphins. They were so beautiful swimming in the sea.)

SEUMAS

Am faca tu maighdeann-mhara?

(Did you see a mermaid?)

CATRÌÒNA

Chan fhaca a Sheumais ach chuala mi sgeulachdan mun mhaighdinn-mara!

(I didn’t Seumas, but I heard stories about mermaids!)

ANNDRA

Am faca tu muc-mhara a-riamh a Sheumais?

(Have you ever seen a whale Seumas?)

SEUMAS

Chunnaic. Bidh mòran dhaoine a’ tighinn gu Arcaibh airson mucan-mara fhaicinn. Chan fheum thu a dhol a-mach ann am bàta. Uaireannan bidh iad glè fhaisg air tìr.

(Yes. Lots of people come to Orkney to see whales. You don’t have to go out in a boat. Sometimes they’re very close to land.)

CATRÌONA

Am faca tu riamh mathain anns na beanntan san Spàinn, Anndra?

(Have you ever seen bears in the mountains in Spain, Anndra?)

ANNDRA

Chan fhaca, ach chuala mi gun robh mathain ann.

(No, but I have heard that there are bears.)

EMMA

Tha mucan fiadhaich anns na beanntan sa Ghearmailt.

(There are wild boars in the mountains in Germany.)

SEUMAS

Mathain agus mucan-fiadhaich? Saoil an tèid mi air làithean-saora dhan Spàinn no dhan a’ Ghearmailt?

(Bears and wild boars? I wonder if I’ll go on holiday to Spain or to Germany?)