A2
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Bilingual transcription - Anns a' phàirc: nàdar

Bilingual transcription - In the park: nature

MÌCHEAL

Càit a bheil Elsie a Sheonaidh?

(Where’s Elsie, Seonaidh?)

SEONAIDH

Tha i ann am Muile airson là no dhà, cuide ri a piuthar.

(She’s in Mull for a couple of days with her sister.)

MÌCHEAL

Bidh sibh ga h-ionndrainn.

(You’ll be missing her.)

SEONAIDH

Bidh! Nach math gun do chuidich thu mi leis a’ fòn.

(Yes. Isn’t it good that you helped me with the phone.)

MÌCHEAL

Uair sam bith!

(Anytime!)

SEONAIDH

Seo an t-àm dhen bhliadhna as fheàrr leam. Ach chan eil samhradh sa bhaile cho brèagha ri samhradh anns an Eilean Sgitheanach.

(This is the time of year I like the best. But summer in the city isn’t as nice as summer in the Isle of Skye.)

MÌCHEAL

Am biodh sibh a’ cur seachad tòrr ùine air a’ bhlàr a-muigh nuair a bha sibh òg a Sheonaidh?

(Did you spend a lot of time outdoors when you were young Seonaidh?)

SEONAIDH

Bhiodh sinn a-muigh o mhoch gu dubh, o mhadainn gu oidhche.

(We’d be out from dawn to dusk, from morning till night.)

MÌCHEAL

Bhiodh mo sheanair ag ràdh gun robh a h-uile samhradh fada agus blàth nuair a bha e òg.

(My grandfather used to say that every summer was long and warm when he was young.)

SEONAIDH

Bha e ceart. An robh thu a-riamh ann am beanntan an Eilein Sgitheanaich. a Mhìcheil?

He was right. Were you ever in the hills of the Isle of Skye, Michael?)

MÌCHEAL

Cha robh. Bha mi air Beinn Neibhis le caraidean aon turas. An robh sibh math air sreap a Sheonaidh?

(No. I was on Ben Nevis with friends once. Were you good at climbing Seonaidh?)

SEONAIDH

Bha mi a’ sreap anns A’ Chuiltheann iomadh turas. Chan urrainn dhomh ach an staidhre a shreap an-diugh!

(I was climbing in the Cuillin many times. I can only climb the stairs these days!

MÌCHEAL

Is toil leam a bhith a’ coiseachd air an tràigh. Dè as fheàrr leibh, an tràigh no an cladach?

(I like walking on the beach. What do you prefer, the beach or the shore?)

SEONAIDH

‘S fheàrr leam cuairt a ghabhail mun chladach. Is toil leam fuaim na mara.

(I prefer a walk on the shore. I like the sound of the sea.)

MÌCHEAL

Nuair a bhiodh an samhradh ann, bhiodh mo theaghlach a’ campachadh ri taobh abhainn far am faodadh sinn snàmh agus iasgach.

(In the summer, my family would go camping next to a river where we could swim and fish.)

SEONAIDH

Nuair a thilleas Elsie thèid sinn air chuairt dhan Eilean. Thèid sinn air sgrìob tron choille. Is toil leatha craobhan.

(When Elsie comes back we’ll take a trip to Skye. We’ll go take walk in the woods. She likes trees.)

MÌCHEAL

Tha craobhan gu leòr anns an Eilean Sgitheanach. Chòrdadh Alba Nuadh rithe cuideachd.

(There are plenty trees on the Isle of Skye. She’d like Nova Scotia as well.)

SEONAIDH

Chan eil càil air an t-saoghal cho math ri bhith a-muigh ann an nàdar còmhla ri deagh charaid, a Mhìcheil.

(There’s nothing in the world as good as being out in nature with a good friend, Michael.)

SEONAIDH

Nach math do ghuth a chluinntinn!

(It’s so good to hear your voice!)