See Lesson Content

Ionnsachadh

B1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Nach can thu sin a-rithist?

Won't you say that again?

Let’s have a look at this discussion. By the end of this section, you will have learned some valuable phrases that you can use in lots of different conversations.

Ciamar a tha a’ dol dhut? How are you getting on?
Tha glè mhath, tapadh leat. Tha cùisean a’ dol gu math leam. Very well, thanks. Things are going well with me.
Tha sia mìosan air a dhol seachad a nis … Six months have gone by now …
Sia mìosan? Dè tha thu a’ ciallachadh? Six months? What do you mean?
Bhon a bha sinn anns an Eilean. Bha sinn aig a’ Mhòd. Nach eil cuimhn’ agad? Since were in the island (Skye). We were at the Mòd. Don’t you remember?
O, seadh. Ciamar a chanas mi e? ‘S fheàrr dhuinn dìochuimhneachadh mun sin. Oh, yeah. How do I say it? We’d better forget about that.
Nach can thu sin a-rithist? Won’t you say that again?
‘S fheàrr dhuinn dìochuimhneachadh mu dheidhinn sin. Cha chreid mi gun robh siud glic. We’d better forget about that. I don’t believe that was wise.
Chan eil mi a’ tuigsinn facal de na tha thu ag ràdh! I don’t understand (I’m not understanding) a word you’re saying!
Nuair a bha againn ri stad air an rathad? When we had to stop on the road?
O, seadh. Tha cuimhn’ agam. Càit an robh sin? Tha e agam air bàrr mo theangaidh. O, yes. I remember. Where was that? It’s on the tip of my tongue.
Nach eil cuimhn’ agad air an àite? Don’t you remember the place?
Chan eil an-dràsta, ach thèid agam air cuimhneachadh! I don’t just now, but I will [be able to] remember!