See Lesson Content

Ionnsachadh

B1
Dashboard
Ionnsachadh

Sùil air adhart Looking ahead

Sin thu fhèin!

In this section, we will build on what we learnt in A1 and A2 to talk about Sùil air adhart (Looking ahead).

By the end of this short lesson, you should be confident about:

  • a’ cur cheistean le gnìomhairean riaghailteach san tràth theachdail | asking questions using future tense regular verbs

Gnàthas‑cainnte/seanfhacal

B’ fheàrr gun tòiseachadh na sgur gun chrìochnachadh.

Better not to start that to stop without finishing [or don’t begin a job unless you intend to finish it]

Get started