See Lesson Content

Ionnsachadh

B1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

An dàrna turas: 'S fhada on uair sin!

Take two: It's been a long time!

Let’s have a look at this conversation again.

Sin thu fhèin, Iain. ‘S fhada on uair sin. There you are, John. It’s been a long time! (Long time no see.)
Halò, Anna. Ciamar a tha thu? Hallo, Anna. How are you?
Tha mi gu math, tapadh leat. I am well, thanks.
Tha tòrr oileanach anns a’ chlas seo, nach eil? There are a lot of students in this class, aren’t there?
Tha gu dearbh. Tuilleadh na bh’ againn an uiridh. There are indeed. More than we had last year.
A bheil àireamh nan oileanach air a dhol suas gu mòr? Has the number of students increased a lot?
Tha gu dearbh! Tha barrachd chùrsaichean ùra ann am-bliadhna. It has indeed. There are more new courses this year.
A bheil? Are there?
Tha, agus leis a sin, tha àireamh nan clasaichean air a dhol am meud. There are, and with that, the number of classes has increased.
Tha mi a’ tuigsinn. I understand (I get it!)
Agus chan fhaigh mi àite-suidhe leam fhèin ann an seòmar nan tidsearan! And I can’t (even) get a seat to myself in the staffroom!