See Lesson Content

Ionnsachadh

B1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Gnìomhairean riaghailteach san tràth theachdail 1

Regular verbs in the future tense 1

There were a few words and phrases there which you can use to talk in the future tense about learning.

An ionnsaich …?

Will … learn …?

Ionnsaichidh.

Will learn.

Chan ionnsaich …

Won’t learn

Am freagair …?

Will … answer …?

Freagraidh …

Will answer

Cha fhreagair.

Won’t answer.

An innis …?

Will …tell …?

Innsidh.

Will tell.

Chan innis.

Won’t tell.

Am mìnich …?

Will … explain …?

Mìnichidh.

Will explain.

Cha mhìnich.

Won’t explain.

Let’s look at them again in context.

An ionnsaich na h-oileanaich mòran anns gach clas?

Do the students learn much in each class?

Ionnsaichidh.

They do (learn).

Chan ionnsaich daoine mòran …

People won’t learn much …

Ionnsaichidh iad tòrr mòr a bharrachd …

They will learn lots more …

Am freagair iad ceistean furasta gu leòr?

Do they answer the questions easily enough?

Freagraidh a’ mhòr-chuid a tha dàna …

Most of the bolder ones do …

Cha fhreagair cuid a bhios caran diùid …

The ones who’re quite shy won’t understand me …

An innis sibh dhomh?

Will you (polite/plural) tell me?

No an innis thu dhomh?

Or will you (singular) tell me.

Innsidh mòran oileanach dhomh …

Many students will tell me …

… ach a-rithist chan innis cuid dhiubh.

… but again, some others will not (tell me).

Am mìnich thu rudan dhaibh gu slaodach?

Do you (will you) explain things to them slowly?

Mìnichidh, ach uaireannan …

Yes (I will explain), but sometimes …

… cha mhìnich mi cus dhaibh.

…I won’t explain too much to/for them.