See Lesson Content

Seasons

A2
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Bidh gaoth làidir ann

There will be a strong wind

Let’s have a look at this conversation. By the end of this short section, you will be able to have this conversation!

Aidh, aidh. Bidh gaoth làidir ann … Aye, aye, there will be a strong wind …
Uh? Uh?
Tha an geamhradh a’ tighinn. Bidh gaoth làidir ann an-ath-sheachdain. Winter is coming. There will be a strong wind next week.
Uill, tha i daonnan gaothach as t-fhoghar. Well, it’s always windy in the autumn.