See Lesson Content

Seasons

A2
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

An dàrna turas: Dè tha thu a' dol a dhèanamh?

Take two: What are you going to do?

Look at the conversation again.

Dè tha thu a’ dol a dhèanamh air an deireadh-sheachdain? What are you going to do at the weekend?
Theid mi a-mach a ruith. Tha a’ ghrian a’ dol a dheàrrsadh. Bidh i snog. I am going to run. The sun is going to shine. It will be nice.
Tha eagal orm nach bi! Bidh a’ ghaoth a shèideadh agus bidh i a’ sileadh! Bidh i a’ dòrtadh. I fear it won’t be! The wind will be blowing and it will be raining. It will be pouring.
Tha mi an dòchas nach bi. Tha mi an dòchas gum bi na rathaidean tioram. I hope it won’t. I hope that the roads will be dry.
Chan eil mi cinnteach. A bheil a’ ghrian a’ dol a dheàrrsadh a-màireach? I am not sure. Is the sun going to shine tomorrow?
Tha. Tha a’ ghrian a’ dol a dheàrrsadh a-màireach. Dè bhios tu a’ dèanamh an-ath-sheachdain? Yes. The sun is going to shine tomorrow. What are you going to do next week?
Tha mi a’ dol a dh’obair. I am going to work.