See Lesson Content

Seasons

A2
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

An tèid thu dhachaigh aig àm na Nollaig?

Will you go home at Christmastime?

Let’s have a look at this conversation. By the end of this short section, you will be able to have this conversation!

An tèid thu dhachaigh aig àm na Nollaig? Will you go home at Christmastime?
Mise? Cha tèid. Me? no.
Carson nach tèid? Why not?
Cha tèid mise dhan Òban oir b’ fhèarr leam fuireach ann an Glaschu. Tha mo chlann an seo. I won’t go to Oban as I would prefer to stay on Glasgow. My children are here.
Nach fhaigh thu dhachaigh? Won’t you get home?
Gheibh. Chì mi mo phàrantan air Oidhche Challainn. I will. I’ll see my parents at Hogmanay.
Am faic? Glè mhath. An toir thu preusantan dhaibh? Will you? Very good. Will you give them presents?
Bheir. Nì mi duf dhaibh cuideachd. Tha mi math air. I will. I’ll make them a clootie dumpling too. I am good at it.
An dèan? Nach dèan thu tè dhòmhsa? Is fìor thoil leam duf. Tha i math le uachdar agus tha i math le isbeanan aig bracaist. Will you? Won’t you make one for me? I really like clootie dumpling. It’s good with cream and it’s good with sausages at breakfast.
Nach tu a tha neònach! Cha chuala mi riamh cuideigin ag ithe duf le isbeanan. Èist, am faic thu bodach na Nollaig? Aren’t you odd ! I have never heard someone eating clootie dumpling with sausages. Listen, will you see Santa Claus?
Chì. An cluinn thu fhèin esan is Rudolph air Oidhche na Nollaig? I will. Will you hear him and Rudolph on Christmas Eve?
Cha chluinn. Tha am flat agam ro bheag! Cluinnidh mi mo chlann a’ gearain gum bi e a’ cleachdadh na staidhre. I won’t. My flat is too wee! I will hear my children complain that he uses the stair(s).