See Lesson Content

Seasons

A2
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

An cluinn thu na h-eòin as t-fhogar?

Will/Do you hear the birds in autumn?

An cluinn thu na h-eòin as t-fhoghar?

Will you hear the birds in autumn?

Cluinnidh. Cluinnidh mi na faoileagan anns an t Sultain

I will [hear]. I will hear the seagulls in September

Cha chluinn. Cha chluinn mi na h-eòin as t-fhoghar.

I will not [hear]. I will not hear the birds in autumn

Nach cluinn thu cleasan-teine air Oidhche Challainn?

Nach cluinn thu cleasan-teine air Oidhche Challainn?

An tig do mhàthair gu Dhùn Èideann air Oidhche Shamhna?

Will your mother come to Edinburgh on Halloween?

Thig. Thig mo mhàthair gu Dhùn Èideann anns an Dàmhair

She will (come). My mother will come to Edinburgh in October.

Cha tig mo mhàthair gu Dhùn Èideann air Oidhche Shamhna. Chan e bana-bhuidseach a th’ innte

She will not (come). My mother will not come to Edinburgh on Halloween. She is not a witch.

Nach tig Ealasaid còmhla rium air Là na Pòg?

Won’t Elizabeth come with me on (St) Valentine’s day?

Cha tig ise còmhla riut. Thig Dìleas an cù còmhla riut.

She won’t come with you. Dìleas (Faithful) the dog will come with you.