A1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

A bheil peata aig Raibeart?

Does Robert have a pet?

Trobhad is cuiridh sinn seo còmhla ann an seantansan.

A bheil peata aig Raibeart?

Does Robert have a pet?

Tha feòrag bheag laghach aige.

He has a lovely wee squirrel.

Cò ris a tha an cù agad coltach?

What is your dog like?

Tha an cù agam coltach ri madadh-allaidh fiadhaich.

My dog is like a wild wolf.

’S e each mòr eagalach a tha sin.

That is a big scary horse.

Abair nathair bheag laghach!

What a lovely wee snake!