A1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

A bheil peataichean agaibh?

Do you have pets?

Let’s have a look at this conversation. By the end of this short section, you will be able to have this conversation!

An toil leat peataichean? Do you like pets?
Is fìor thoil leam peataichean. I really like pets.
Dè am beathach as fheàrr leat? What is your favourite animal?
Is fheàrr leam luchan beaga laghach. My favourite are nice wee mice.
A bheil luchan agaibh? A bheil peataichean agaibh? Do you have mice? Do you have pets?
Tha peataichean agam. Tha beathaichean agam cuideachd. I have pets. I have animals too.
Cia mheud peata is beathach a th’ agaibh? How many pets and animals do you have?
Tha dà chù agam, cat beag laghach cuideachd agus tha caoraich, cearcan is bò agam. I have two dogs, a nice wee cat too and I have sheep, chickens, and a cow.
Dè na h-ainmean a tha orra? What are their names?
’S e Dìleas an t-ainm a tha air a’ chù-chaorach, ’s e Oighrig an t-ainm a tha air cù beag an taighe, ’s e peata a th’ innte agus chan eil ainmean air an fheadhainn eile. Tha Dìleas math air obair. A bheil peata agad fhèin? Dìleas (Faithful) is the name of the sheepdog, Effie is the name of the wee house dog, she’s a pet and the others don’t have names. Dìleas is good at work. Do you have a pet yourself?
Chan eil. Tha an taigh agam ro bheag. Tha mi a’ smaoineachadh gum bi ialtag, nathair no each mòr làidir math. No, my house is too wee. I think that a bat, a snake or a big, strong horse will be good.
Madainn mhath. Is mise Seumas Dòmhnallach. Tha am poileas a’ coimhead airson duine anns an Eilean Sgitheanach. Fhuair e tòrr bheathaichean anns a’ bhùth ann an Dùn Bheagain. Fhuair e nathraichean, radain, cailleach-oidhche agus coineanach. Cha do phàigh e sgillinn ruadh. ‘S e duine mòr èibhinn a th’ ann le falt bàn is feusag mhòr bhàn air. Bha geansaidh buidhe, briogais bhuidhe air agus bha càr mòr, buidhe aige cuideachd. Good morning. I am James MacDonald. The Police are searching for a man in Skye. He got a lot of animals in the shop in Dunvegan. He got snakes, a rat, an owl and a rabbit. He didn’t pay a brown penny. He is a big, funny man with blonde hair and a big blonde beard. He also wore a yellow jumper, yellow trousers and had a big yellow car too.
Tha mise a’ smaoineachadh gu bheil an duine sin uabhasach coltach ri Fionnlagh. I think that man is awfully like Finlay.
Chan eil Fionnlagh cho gòrach ri sin. Finlay is not as daft as that.