A1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

An dàrna turas: Fionnlagh bochd!

Take two: Poor Finlay!

An dèan sibh rudeigin, Anna? Will you do something, Anna?
Cha dèan. Nach dèan thu fhèin rudeigin, Iain? I won’t. Won’t you do some something yourself, John?
Nì. An tèid mi dhan stèisean? Nach tèid sinne dhan stèisean? I will. Will I go to the station? Won’t we go to the station?
Thèid. Am faic sinn Fionnlagh? We will. Will we see Finlay?
Chan fhaic. Chì sinn am poileas. Nach fhaic e neach-lagha? We will not. We will see the police. Won’t he see a lawyer?
Chì. Am faigh e comhairle bho neach-lagha? He will. Will he get advice from a lawyer?
Gheibh. Gheibh e taic comhairle neach-lagha agus taic bhuainne. He will. He will get advice from a lawyer and help from us.
Nach fhaigh e taic bho Mhàiri? Won’t he get help from Mary?
Chan fhaigh. Chan eil fios aice! He won’t. She doesn’t know!