A1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Seantansan a’ cleachdadh an tràth teachdail

Sentences using the future tense

An tèid thu dhan taigh-seinnse a-nochd?

Will you go to the pub tonight?

Cha tèid. Thèid mi ann a-màireach.

I won’t go. I will go tomorrow.

Nach tèid thu ann còmhla rium?

Won’t you go with me?

Thèid.

I will go.

Am faigh thu briosgaid dhomh?

Will you get me a biscuit?

Chan fhaigh. Gheibh thu briosgaid dhut fhèin.

I won’t get (it). You will get a biscuit for yourself.

Nach fhaigh Iain nathair?

Won’t Iain get a snake?

Gheibh.

He will get.

Am faic thu Mòrag a-nochd?

Will you see Marion tonight?

Chan fhaic. Chì mi m’ athair a-nochd.

I will not see. I will see my father tonight.

Nach fhaic mise e?

Won’t I see him?

Chì.

I will see.

An dèan thu cèic dhomh?

Will you make me a cake?

Cha dèan. Nì Ealasaid cèic dhut.

I will not. Elizabeth will make you a cake.

Nach dèan thu rudeigin dha?

Will you not do something for him?

Nì.

I will make.