A2
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Bilingual transcription - Dachaigh: Conaltradh

Bilingual transcription - Home: Communications

MÀIRI

Bidh e math a dhol gu cuirm-chiùil. Cha robh mi anns an Talla Rìoghail ach dà thuras.

(It would be good to go to a concert. I‘ve only been in the Royal Hall twice.)

AILIS

Bidh an ceòl math. Chunnaic mi an còmhlan sin ann an Dùn Èideann an-uiridh. Bha iad sgoinneil.

(The music will be good. I saw that band in Edinburgh last year. They were great!)

MÀIRI

Bidh na dorsan a’ fosgladh aig leth uair an dèidh seachd agus bidh a’ chuirm a’ tòiseachadh aig ochd uairean.

(The doors open at half past seven and the concert starts at eight o’clock.)

AILIS

Thèid sinn dhan bhaile aig seachd uairean ma-tha. Thèid mise ann air a’ bhus.

(We’ll go to town at seven o’ clock then. I’ll go on the bus.)

MÀIRI

Ceart. Gheibh mise an trèana.

(Right. I’ll get the train.)

MÀRTAINN

A bheil mise a’ dol ann?

(Am I going?)

MÀIRI

Chan eil a Mhàrtainn. Bidh Elsie an seo còmhla riut gus an tig mise dhachaigh.

(No Màrtainn. Elsie will be here with you until I get home.)

MÀRTAINN

‘S toil leam Elsie.

(I like Elsie.)

AILIS

Càit an coinnich sinn?

(Where will we meet?)

MÀIRI

Coinnichidh sinn aig an talla aig leth uair an dèidh seachd. Bidh an t-àite trang. An cuir mi fòn thugad?

(We’ll meet at the hall at half past seven. The place will be busy. Will I call you?)

AILIS

Nach cuir thu teacsa?

(Won’t you text?)

MÀIRI

Fònaidh mi thugad.

(I’ll phone you.)

MÀRTAINN

Am faod mise fòn-làimhe fhaighinn?

(Can I get a mobile phone?)

AILIS

Dè mu dheidhinn na tiocaidean?

(What about the tickets?)

MÀIRI

Cheannaich mi iad. Chuir mi fòn chun an talla agus cheannaich mi dà thiocaid.

(I bought them. I called the hall and bought two tickets.)

AILIS

Am faigh sinn na tiocaidean anns an talla?

(Will we get the tickets in the hall?)

MÀIRI

Chan fhaigh. Tha iad agam. Chuir an talla thugam post-dealain le na tiocaidean.

(No. I have them. The hall sent me an email with the tickets.)

AILIS

An cuir thu thugam am post-dealain sin?

(Will you send me that email?)

MÀIRI

Cuiridh. Cuiridh mi post-dealain thugad an-dràsta fhèin, mus tèid e às mo chuimhne.

(Yes. I’ll send you an email right now, before I forget.)

MÀRTAINN

Am faod mise fòn-làimhe mar sin fhaighinn?

(Can I get a mobile phone like that?)

MÀIRI

Chan fhaod. Tha thu ro òg.

(No. You’re too young.)

MÀRTAINN

Awww. Tha fòn-làimhe aig Samir. Am faod mise fear fhaighinn?

(Awww. Samir has a mobile. Can I get one?)

MÀIRI

A Mhàrtainn, tha thu ro òg! Gheibh thu fòn-làimhe nuair a thèid thu dhan àrd-sgoil.

(Màrtainn, you’re too young! You’ll get a mobile when you go to high school.)

AILIS

Cuin a nì mi an ath leasan ciùil còmhla ri Màrtainn?

(When will I do Màrtainn’s next music lesson?)

MÀRTAINN

Tha fòn-làimhe aig a h-uile duine agus aig Elsie!(Everyone has a mobile, and Elsie!)