A2
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Bilingual transcription - Anns a' phàirc: Conaltradh

Bilingual transcription - In the park: Communications

SEONAIDH

Sin thu a’ Mhìcheil. Cùm do shùil air an rathad!

(It’s yourself Micheal. Keep your eyes on the road!)

MÌCHEAL

Halò a Sheonaidh. [gàire] Tha sibh glè cheart.

(Hello Seonaidh! [laughs] You’re quite right.)

SEONAIDH

Tha am baidhsagal feumail, nach eil?

(The bicycle is handy, isn’t it?)

MÌCHEAL

Tha am baidhsagal math. Tha e cho luath ri càr anns a’ bhaile seo.

(The bike is good. It’s as fast as a car in this town.)

SEONAIDH

Bha baidhsagal agam nuair a bha mi òg. Cha robh càr agam idir.

(I had a bike when I was young. I didn’t have a car at all.)

MÌCHEAL

Am biodh sibh a’ dèanamh tòrr coiseachd?

(Did you do a lot of walking?)

SEONAIDH

Bhithinn-sa a’ coiseachd dhan a h-uile àite. Bhithinn a’ coiseachd mìltean gu dannsa. Smaoinich! Agus a’ coiseachd dhachaigh cuideachd.

(I used to walk everywhere. I’d walk miles to a dance. Imagine! And walking home as well!)

MÌCHEAL

Cha robh bus ann?

(There was no bus?)

SEONAIDH

Cha robh bus ann agus gu dearbha cha robh tacsaidh ann.

There was no bus and there certainly wasn’t a taxi.

MÌCHEAL

Sin Emma a’ cur teacsa thugam às a’ Ghearmailt. Tha i ag ràdh, “can halò ri Seonaidh”!

(That’s Emma sending me a text from Germany. She says, “say hello to Seonaidh”.)

SEONAIDH

Uill nach cuir thu halò air ais gu Emma. Nach bi sibh a’ bruidhinn ri chèile?

(Well won’t you say hello back to Emma. Don’t you speak to each other?)

MÌCHEAL

Bidh sinn a’ bruidhinn. Ach tha teacsa cho sgiobalta.

(We do talk. But texts are so quick.)

SEONAIDH

Tha e sgiobalta gun teagamh.

(It’s quick without a doubt.)

MÌCHEAL

Agus, chan eil e cho cosgail.

(And it’s not as expensive.)

SEONAIDH

Tha e math a bhith a’ bruidhinn ge-tà.

(It’s good to talk though.)

MÌCHEAL

Seo dhuibhse a Sheonaidh.

(This is for you Seonaidh.)

SEONAIDH

Dè th’ ann?

(What is it?)

MÌCHEAL

Tha bùth faisg air a’ flat. Tha iad a’ reic seann leabhraichean. ‘S fìor thoil leam a’ bhùth. Bidh mi a’ coiseachd mun cuairt a’ coimhead air na seann leabhraichean.

(There’s a shop near the flat. They sell old books. I really like the shop. I walk around and look at all the old books.)

SEONAIDH

Bidh thu a’ ceannach leabhraichean cuideachd?

(You buy books too?)

MÌCHEAL

Uaireannan. Tha am fear sin mu dheidhinn còcaireachd. Ceud mìle taing airson na leasanan. Tha iad feumail agus tha iad a’ còrdadh rium.

(Sometimes. That one is about cookery. Many thanks for the lessons. They’re helpful and I really enjoy them.)

SEONAIDH

Tapadh leatsa. Tha sin còir dha-rìribh.

(Thank you. That’s really kind.)

MÌCHEAL

Tapadh leibhse! Tha mi fada nur comain.

(Thank you. I’m very grateful.)

SEONAIDH

Dè bhios agad son do dhìnneir a-nochd?

(What will you have for your dinner tonight?)

MÌCHEAL

Tost le pònairean… ‘s toil leam tost le pònairean!

(Beans on toast… I like beans of toast!)