A1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Bilingual transcription - Air-loidhne: Teaghlaichean

Bilingual transcription - Online: Families

Ailis, Anndra, Seumas and Catrìona all meet up online to discuss their families

Feasgar math a Sheumais. Good afternoon James.
Feasgar math. Good afternoon.
Seo mo chèile, Carla. This is my partner, Carla.
Halò, Carla! Hello Carla!
Halò Carla! Is mise Ailis. Seall, tha cat agam. ’S e Fìlics an t-ainm a th’ air. Hello Carla! I’m Ailis. Look, I have a cat. His name is Felix.
A bheil bràmair agad? Do you have a girlfriend or boyfriend?
Thà, tha bràmair agam. Tha i anns an t-Suain. Tha mise a’ fuireach an seo nam aonar. Yes, I have a girlfriend. She’s in Sweden. I live here on my own.
A bheil bràmair agad fhèin a Chatriona? Do you have a girlfriend or boyfriend yourself Katherine?
Chan eil, chan eil bràmair agam. No, I don’t have a girlfriend or boyfriend.
A bheil bràmair agadsa a Sheumais? Do you have a girlfriend or boyfriend James?
Tha mise pòsta. ’S e Meg an t-ainm a th’ air mo bhean. Tha i à Dùn Èideann. I’m married. My wife’s name is Meg. She’s from Edinburgh.
A bheil clann agaibh a Sheumais? Do you have children James?
Tha nighean againn agus tha balach againn. We have a girl and a boy.
A bheil clann agaibh, Anndra agus Carla? Do you have children, Andrew and Carla?
Chan eil clann againn. We don’t have children.
Agus Ailis, a bheil… And Alice, do…
Chan eil clann agam. Tha bràmair agam agus tha cat agam, ach chan eil clann agam! I don’t have children. I have a girlfriend and a cat, but I don’t have children!