A1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Fiosrachadh mu do theaghlach

Information about your family

Let’s answer these questions.

Cò ris a tha do mhàthair coltach?

What is your mother like?

Tha mo mhàthair beag. Tha i trang. ’S e Mòrag Chaimbeul an t-ainm a tha air mo mhàthair. Tha ceathrar aice. Chan eil cèile aice. Chan eil i pòsta. ’S e Albannach a th’ innte. Tha i às na Hearadh. Tha i a’ fuireach ann an Uibhist a Deas. Tha druim ghoirt air mo mhàthair.

My mother is small. She is busy. My mother’s name is Marion Campbell. She has four children. She has no partner. She is not married. She is Scottish. She is from Harris. She lives in South Uist. My mother has a sore back.

Cò ris a tha do sheanmhair coltach?

What is your grandmother like?

Chan eil mo sheanmhair gu math. Tha i tinn. ’S e Eilidh Chamshron an t-ainm a tha air mo sheanmhair. Tha i pòsta. Chan e Albannach a th’ innte. ’S e Sasannach a th’ innte. Chan eil i a’ fuireach ann an Sasainn. Tha i a’ fuireach ann an ospadal ann an Glaschu.

My grandmother is not well. She is ill. My grandmother’s name is Helen Cameron. She is married. She is not Scottish. She is English. She does not live in England. She lives in a hospital in Glasgow.