A1
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

An dàrna turas: Tha triùir aige

Take two: He has three

Look at the conversation again.

A bheil thu singilte? Are you single?
Tha. Chan eil mi pòsta. Chan eil bràmair agam. Nach eil sibhse pòsta? Yes. I am not married. I do not have a sweetheart. Aren’t you married?
Tha. A bheil clann agad? Yes. Do you have children?
Tha. Tha mac agus nighean agam. Nach eil clann agaibh? Yes. I have a son and a daughter. Don’t you have children?
Chan eil. A bheil clann aig Fionnlagh? No. Does Finlay have children?
Tha. Tha dà mhac agus nighean aige.  Yes. He has two sons and a daughter. 
Cia mheud clann a tha aige? How many children does he have?
Tha triùir aige. He has three.