A2
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Bilingual transcription - Anns a' Phàirc: an t-àm agad fhèin

Bilingual transcription - In the park: Your own time

SEONAIDH

Sin thu a Mhìcheil! Seall an uair!

(There you are Mìcheal!  Look at the time!)

MÌCHEAL

Tha fios agam a Sheonaidh, tha mi cho duilich. Bha mi aig an stèisean còmhla ri Emma.

(I know Seonaidh, I’m so sorry. I was at the station with Emma.)

SEONAIDH

Càit a bheil Emma a’ dol?

(Where’s Emma going?)

MÌCHEAL

Tha i a’ dol dhan Ghearmailt. Chan eil a màthair gu math, tha i tinn.

(She’s going to Germany. Her mother’s not well, she’s ill.)

SEONAIDH

Oh tha mi duilich. Ach bidh i air ais ann an Alba a dh’aithghearr, tha mi an dòchas. A-nise, tha thu ag iarraidh leasan?

(Oh I’m sorry. But she’ll be back in Scotland soon, I hope. Now, you want a lesson?)

MÌCHEAL

Tha mi ag iarraidh leasan còcaireachd mas e ur toil e.

(I want a cookery lesson please!)

SEONAIDH

Taghta. Nì mise sin. Cuin a bhiodh math dhut?

(Grand. I’ll do that. When would be good for you?)

MICHEAL

Uill, am biodh sibh saor aig an deireadh-seachdain?

(Well, would you be free at the weekend?)

SEONAIDH

Bhiodh Disathairne math dhomh. Cha bhiodh Didòmhnaich math idir. Cha bhithinn        saor Didòmhnaich.

(Saturday would be good for me. Sunday wouldn’t be good at all. I wouldn’t be available on Sunday.)

MÌCHEAL

Bhiodh Disathairne math dhòmhsa.

(Saturday would be good for me.)

SEONAIDH

Dè an uair a b’ fheàrr?

(What time would be best?)

MÌCHEAL

Cuin Disathairne a bhiodh math dhuibhse?

(When on Saturday would be good for you?)

SEONAIDH

Hmm Disathairne. Bidh mi a’ dol dhan bhùth anns a’ mhadainn agus a’ gabhail lòn le Elsie. Bhiodh trì uairean math dhomh. Am biodh sin freagarrach?

(Hmm Saturday. I go to the shop in the morning and have lunch with Elsie. Three o’ clock would be good for me. Would that be suitable?)

MÌCHEAL

Bhiodh sin gu math freagarrach.

(That would be very suitable.)

SEONAIDH

Càit an dèan sinn an leasan?

(Where will we do the lesson?)

MÌCHEAL

Am biodh sibh deònach tighinn chun am flat agam?

(Would you be happy to come to my flat?)

SEONAIDH

Bhiodh gu dearbha.

(I certainly would.)

MÌCHEAL

Am biodh e ceart gu leòr tagsaidh òrdanachadh dhuibh?

(Would it be okay to order a taxi for you?)

SEONAIDH

Cha bhiodh. Tha mi a’ dol a choiseachd. Tha am flat agad faisg air an taigh agam.

(No it wouldn’t. I’m going to walk. Your flat is close to my house.)

MÌCHEAL

Glè mhath.

(Very good.)

SEONAIDH

A-nise, dè seòrsa biadh a bhiodh freagarrach airson an leasain seo?

(Now, what kind of food would be suitable for this lesson?)

MÌCHEAL

Rud sam bith. Bhiodh biadh blasta sam bith freagarrach.

(Anything. Any type of tasty food would be suitable!)

SEONAIDH

Dè mu dheidhinn iasg geal agus glasraich? Am biodh sin freagarrach airson a’ chiad leasan!

(What about white fish and vegetables. Would that be suitable for the first lesson!)

MÌCHEAL

Bhiodh sin sgoinneil.

(That would be brilliant.)