A2
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Take two: Cuin a thuirt thu sin? 

An dàrna turas: When did you say that?

Let’s have another look at our conversation. 

Dè rinn thu? What did you do?
Cheannaich mi na tiocaidean madainn an-diugh!  I bought the tickets this morning!
Ciamar a fhuair thu tiocaidean madainn an-diugh? How did you get tickets this morning?
Air-loidhne! Bha mi airson a dhol a-mach, mar a thuirt mi mar-thà. Online! I was wanting to go out, as I said already.
Cuin a thuirt thu sin? When did you say that?
Dìreach an-ceartuair! Just now!
Càit an tuirt thu sin? Bha mi san t-seòmar-suidhe còmhla ribh. Where did you say that? I was in the sitting room with you (both).
An cuala tu mi a’ faighneachd cuin a bhiodh tu fhèin agus Iain saor? Did you hear me asking when you and John would be free?
Ò seadh. Tha cuimhn’ agam a-nis. O, yes. I remember now. 
Glè mhath … Very good …
Cuin a thòisicheas am film a-rithist? When does the film start (again)?
Aig cairteal an-dèidh trì. At quarter past three.
Agus dè cho fada ‘s a tha am film seo? And how long is this film?
Dà uair gu leth. Two and a half hours.