B1
Dashboard
Siubhal

Togamaid oirnn Let's go

Deiseil? | Ready?

In this section, you’ll have a gentle introduction to talking about Siubhal (Travel).

By the end of this short lesson, you should be confident about:

  • Ag iarraidh air daoine falbh a dh’àiteigin a’ cleachdadh abairtean gnàthasach | Asking people to leave using idiomatic phrases

You will also learn about:

  • gnìomhairean riaghailteach agus neo–riaghailteach: an tràth caithte/teachdail/cumhach | regular and irregular verbs: past/future/conditional tense
Gnàthas–cainnte/seanfhacal

Siubhal gun siùcar.

A wasted journey, wild goose chase

Get started