A2
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Planaichean airson splaoid — Dèanta!

Planning an outing - complete!

You should now be confident about:

  • A’ dèanamh phlanaichean airson tìde dheth | Making plans for time off
  • You should also be confident about:
  • An abairt dhàimheach: NUAIR A BHIOS | The relative  phrase: NUAIR A BHIOS
Let’s do it

Maybe later Loading