A2
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

Bidh ùine agam airson a dhol air splaoid

I'll have time to go out and about

Dè bhios tu a’ dèanamh a-màireach? Tha dà latha air fhàgail san deireadh-sheachdain seo. What will you be doing tomorrow? There are two days left in this weekend.
A-màireach? Chan eil mòran. Nuair a bhios latha dheth agam bidh mi a’ dol don taigh dhealbh, no a’ dol gu cuirm-chiùil. Tha mi measail air ealain cuideachd. Ach nuair a bhios seachdain thrang agam, bidh mi a’ cur suas mo chasan agus a’ coimhead telebhisean. Nuair a bhios tìde dheth agadsa, dè bhios tusa a’ dèanamh? Tomorrow? Not much. When I have a day off, I go to the cinema, or to a concert. I’m fond of art as well. But when I have (had) a busy week, I put my feet up and watch television. When you have time off, what do you do (will be doing)?
Nuair a bhios cùisean sàmhach aig m’ obair, bidh ùine agam airson a dhol air splaoid. When things are quiet at my work, I (will)have time to go out and about.
Dè nì thu? What do you do?
Bidh mi a’ falbh a-mach air a’ bhaidhsagal – air feadh na dùthcha, gu h-àraidh air feadh na Gàidhealtachd. Agus ‘s toil leam a bhith a’ ruith. I go out on my bike all around the country, especially all over Highlands. And I like to run.
Saoil an tig thu a chèilidh orm aon de na làithean a bhios tu a’ dol seachad? Do you think you’ll come and visit me one of the days you’re going past?
Thig gu dearbh. Tha mi ‘n dòchas nach tig thu dhan taigh agamsa, ge-tà. Tha mo chuid aodaich sgapte air feadh an taighe, mar as tric. Sin rud eile a bhios mi a’ dèanamh aig an deireadh-sheachdain: Bidh mi a’ feuchainn ris an nigheadaireachd a dhèanamh! I will come. I hope you don’t come to my house, though. My clothes are scattered all over the house, usually. That’s another thing I do at the weekend: I try to do the washing!