A2
Dashboard
sg-star
Complete for 2 points

An dàrna turas: Feumaidh sinn coinneachadh

Take two: We must meet

Let’s return to our conversation.

Feumaidh sinn coinneachadh! A-muigh! Tha na coinneamhan air-loidhne seo ceart gu leòr ach tha mi airson a dhol a-mach! We have to meet! Outside! These online meetings are alright but I want to go out!
Tha mi leat! I’m with you!
Cuin agus càite? When and where?
Dè mu dheidhinn àite ùr? What about a new place?
Tha cafaidh ùr faisg air an taigh agam. There’s a new cafe near my house.
Glè mhath. An coinnich sinn an sin ma-tà? Very good. Will we meet there then?
Coinnichidh! We will (meet)!
Fuirich mionaid. Saoilidh mi gun deach sinn ann roimhe, nach deach? Wait a minute. I think we went there before, didn’t we?
Cha deach. Choinnich sinn anns an taigh-bìdh sin – air beulaibh a’ chafaidh – an-uiridh. We didn’t (go). We met in that restaurant – in front of the cafe – last year.
Ò, tha thu ceart, Iain. Oh, you’re right, John.
A bheil sibh an dùil gum bi iad fosgailte Diluain? Shaoil mi gun robh na cafaidhean dùinte Diluain? Do you think they will be open on Monday? I thought the cafes were shut on Mondays.
Tha mi ‘n dùil gum bi iad fosgailte. I expect they’ll be open.
Cuin a bhios sinn a’ coinneachadh? When will we meet (be meeting)?
Trì uairean feasgar? Three pm?
Chì sinn ann sibh! We’ll see you (all) there!