Login Learn now sg-mag

Mar deidhinn

Tha SpeakGaelic a’ tabhann meadhan cho iomlan ’s a th’ air a bhith ann fad ginealach airson Gàidhlig ionnsachadh.

Rudan rin lorg

about-us-self-guided

Ionnsachadh air-loidhne

Ionnsachadh fèin-stiùirichte mar a bhios tu ag iarraidh

Siuthad, ionnsaich! sg-arrow
about-us-find-a-class

Stuthan teagaisg

Tha fiosrachadh againn air clasaichean aghaidh-ri-aghaidh agus aig astar.

Thoir sùil sg-arrow
about-us-classfinder

Lorg clas

Tha fiosrachadh againn air clasaichean aghaidh-ri-aghaidh agus aig astar.

Lorg clas sg-arrow

Cò tha a’ libhrigeadh SpeakGaelic?

’S e Sabhal Mòr Ostaig an co-obraiche acadaimigeach. Bidh stuth nam meadhanan ri fhaotainn thar ùrlairean a’ BhBC, air BBC iPlayer, BBC ALBA, BBC radio nan Gàidheal agus Youtube.

mg-alba

Tha MG ALBA a’ stiùireadh a’ phròiseict agus a’ cruthachadh nan stuthan ionnsachaidh air-loidhne agus air na meadhanan sòisealta.

smo

’S e Sabhal Mòr Ostaig an co-obraiche acadaimigeach.

bbc

Bidh stuth nam meadhanan ri fhaotainn thar ùrlairean a’ BhBC, air BBC iPlayer, BBC ALBA, BBC radio nan Gàidheal agus Youtube.

Cha robh e riamh cho furasta Gàidhlig ionnsachadh.

Siuthad – ionnsaich!