sg-mag
speakgaelic-hp-hero-mobile

Tòisich do shlighe Ghàidhlig

Faigh nas urrainn dhut à SpeakGaelic:
clàraich, saor an-asgaidh

Ionnsaich air-loidhne

Dè th’ ann an SpeakGaelic?

A new generation of Gaelic learning.

speakgaelic-hp-language-goals

Stèidhich na builean-ionnsachaidh agad fhèin

A bheil thu airson Gàidhlig ionnsachadh gu luath? No am bu toigh leat gabhail air do shocair? Tha sinn a’ tabhann rudeigin airson a h-uile duine.

speakgaelic-hp-own-pace

Ionnsaich aig an astar agad fhèin

Tha sinn air a’ churraicealam a chruthachadh gus an urrainn dhut leum a-mach ’s a-steach mar a bhios tu ag iarraidh.

speakgaelic-hp-bbc-content

Cleachd susbaint a’ BhBC nuair a tha thu ag ionnsachadh

Is urrainn dhut ionnsachadh sa chlas, tro phrògraman TBh, podcastan no aig an astar agad fhèin, air-loidhne.

speakgaelic-college

Bi misneachail mu na thu ag ionnsachadh

Chaidh an curraicealam a leasachadh le Sabhal Mòr Ostaig, ionad nàiseanta cànan is cultar na Gàidhlig.

Teagaisg SpeakGaelic

speakgaelic-hp-tutor
 • Thoir a-nuas agus teagaisg
  Tha e saor an-asgaidh
 • Sanasaich
  Cuir am fiosrachadh agad fhèin air na postairean is puist nam meadhanan sòisealta agus air-loidhne
 • Stuthan earbsach
  Air a leasachadh le SMO, stèidhichte air FICE (CEFR)
 • Gabh fois
  ‘S urrainn do na h-oileanaich an ionnsachadh a neartachadh le prògraman, podcastan is goireasan air-loidhne
 • Thèid an sàs ann
  Cluich na geamannan clas agus dèan na gnìomhan
 • Bi cinnteach
  Tha na puingean gràmair uile a’ tighinn le nòtaichean mìneachaidh dhut fhèin agus dha na h-oileanaich

Cò tha a’ libhrigeadh SpeakGaelic?

’S e Sabhal Mòr Ostaig an co-obraiche acadaimigeach.

mg-alba

Tha MG ALBA a’ stiùireadh a’ phròiseict agus a’ cruthachadh nan stuthan ionnsachaidh air-loidhne agus air na meadhanan sòisealta.

smo

’S e Sabhal Mòr Ostaig an co-obraiche acadaimigeach.

bbc-players

Bidh stuth nam meadhanan ri fhaotainn thar ùrlaran a’ BhBC, tro phodcastan is rèidio.

bbc

Bidh stuth nam meadhanan ri fhaotainn thar ùrlaran a’ BhBC air sgàilein, tro iPlayer agus telebhisean.

Cha robh e riamh cho furasta Gàidhlig ionnsachadh.

Start Learning